Svaz dechových orchestrů

České republiky, z. s.

Úplné znění stanov Svazu dechových orchestrů České republiky,z.s.

Stanovy Svazu dechových orchestrů České republiky, z. s.

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Název:

Svaz dechových orchestrů České republiky, z. s.

(dále v těchto stanovách rovněž označen zkratkou jako „SDOČR“ nebo jako „spolek“)    

2. Sídlo:

Sídlo Svazu dechových orchestrů České republiky, z. s. je na adrese:

Nerudova 267, Vimperk II, 385 01 Vimperk

3. Svaz dechových orchestrů České republiky, z. s. je spolkem, který je zapsán ve spolkovém rejstříku.

4. Svaz dechových orchestrů České republiky, z. s. byl ustaven na dobu neurčitou na ustavující členské schůzi dne 30. dubna 1993 pod názvem Sdružení dechových orchestrů České republiky.

5. Identifikační číslo Svazu dechových orchestrů České republiky, z. s. je: 49279203.

6. Svaz dechových orchestrů České republiky, z. s. je samosprávný, dobrovolný, nepolitický a neziskový spolek založený za účelem naplňování společného zájmu, kterým je především prezentace dechové hudby a činnosti s tímto související.

7. Posláním spolku je zejména:

 1. organizovat vzdělávací aktivity a odborné semináře za účasti odborníků z oblasti dechové hudby,
 2. vyjadřovat se k návrhům, které se týkají problematiky dechové hudby v České republice a činností s tímto žánrem související,
 3. vykonávat poradenskou a informační činnost v oblasti dechové hudby,
 4. informovat členy SDOČR o možnostech účinkování na tuzemských i zahraničních festivalech, soutěžích a přehlídkách dechové hudby, doporučovat jejich účast,
 5. spolupracovat s organizátory přehlídek, festivalů a soutěží dechové hudby na území České republiky a případně se i podílet na organizaci takovýchto akcí, a to v rozsahu nepřekračujícím možnosti SDOČR,
 6. oceňovat členy SDOČR i jednotlivé hudebníky z řad členů za mimořádný přínos v oblasti dechové hudby, navrhovat své členy i jednotlivé hudebníky z řad členů k případnému ocenění jinými institucemi,
 7. podílet se na tvorbě zpravodaje pro oblast dechové hudby v České republice, nebo takovýto zpravodaj v rámci svých možností zřizovat v rámci vedlejší hospodářské činnosti, případný zisk z této činnosti spolku použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku,
 8. spolupracovat s dalšími subjekty, které se v rámci své činnosti zabývají dechovou hudbou (Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, ZUŠ, konzervatoře, vysoké hudební školy, Společnost dechové hudby, Svaz hudebníků, Nipos-Artama, vydavatelé, nakladatelé, výrobci a prodejci hudebních nástrojů jakož i zvukových a obrazových nosičů, umělecké agentury, média apod.).

8. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí občanským zákoníkem a těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

Článek II.
Činnost SDOČR

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak je stanoveno v čl. I.
 2. SDOČR je organizací, která zastupuje ušlechtilé zájmy svých členů, tyto zájmy ochraňuje a prosazuje ve všech sférách společenského a kulturního života České republiky a popularizuje mezi domácí i zahraniční veřejností. Má zájem, aby její členové prezentovali dechovou hudbu na vysoké estetické a umělecké úrovni a odpovídajícími činnostmi získává o těchto skutečnostech přehled.


Článek III.
Členství v SDOČR

 1. Členem SDOČR může být každá právnická osoba se sídlem na území České republiky, jejíž předmětem činnosti je provozování a prezentace dechové hudby a činností s tímto žánrem souvisejících, která se hlásí k cílům SDOČR a souhlasí s jeho stanovami. Takovouto právnickou osobou může být zejména spolek, obchodní korporace, příspěvková organizace (týká se školských zařízení zřizujících dechový orchestr) nebo obec, zřizující dechový orchestr.
 2. Právnickou osobu jako člena zastupuje v SDOČR její statutární orgán nebo osoba tímto statutárním orgánem určená. Pokud je statutárním orgánem člena SDOČR orgán kolektivní, musí kolektivní statutární orgán člena vždy určit osobu, která bude člena ve SDOČR zastupovat. Člena může ve SDOČR zatupovat vždy pouze jedna osoba.
 3. Členství v SDOČR vzniká právnické osobě uvedené v odstavci 1. tohoto článku přijetím za člena SDOČR výborem SDOČR. Přijetím se člen SDOČR zavazuje chovat se vůči SDOČR čestně a dodržovat veškeré povinnosti člena stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami, jakož i rozhodnutími orgánů SDOČR. Výbor SDOČR určí nejpozději do 31. 12. předchozího kalendářního roku výši, splatnost a způsob úhrady členského příspěvku na následující kalendářní rok. Výše členského příspěvku bude stanovena v návaznosti na počet hudebníků příslušného dechového orchestru jako součin počtu hudebníků a výše částky stanovené výborem SDOČR. Nově přijatý člen SDOČR je povinen zaplatit členský příspěvek za kalendářní rok, v němž byl přijat za člena, do 6 týdnů ode dne přijetí za člena.
 4. SDOČR vede seznam členů prostřednictvím výboru SDOČR. Do seznamu členů zapíše výbor SDOČR nově přijatého člena bezodkladně po jeho přijetí. Výmaz člena, kterému členství zaniklo, bude v seznamu členů proveden nejpozději do 14 dnů ode dne konání zasedání výboru, na němž bylo o zániku členství člena rozhodnuto nebo na němž byl zánik členství člena konstatován, pokud k zániku členství došlo na základě vystoupení člena nebo nezaplacením členského příspěvku.
 5. Seznam členů se zveřejňuje na webových stránkách SDOČR. Seznam členů se takto zveřejňuje se souhlasem všech členů, kteří jsou na něm zapsáni, člen je oprávněn souhlas se zveřejněním odepřít, v takovém případě bude na zveřejněném seznamu členů uvedeno, že jde o seznam neúplný.
 6. Členství v SDOČR se ukončuje zánikem člena, jeho vystoupením, rozhodnutím výboru SDOČR o vyloučení člena nebo nezaplacením členského příspěvku.

Člen SDOČR může ukončit své členství vystoupením. Oznámení o vystoupení doručí člen výboru SDOČR, který jej projedná na svém nejbližším zasedání. Členství vystoupivšího člena zaniká dnem, kdy oznámení o vystoupení výbor SDOČR projednal. Členské příspěvky zaplacené za kalendářní rok, v němž člen ze SDOČR vystoupil, se nevrací.

Výbor SDOČR může vyloučit člena, který závažně porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě výboru SDOČR. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení se vyloučenému členu doručí. Návrh na vyloučení může podat v písemné podobě kterýkoli člen SDOČR. V písemném návrhu je navrhovatel povinen uvést okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Členu, proti kterému návrh směřuje, musí být dána příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o vysvětlení a možnost uvést a doložit vše, co je tomuto členu ku prospěchu. Člen je oprávněn do 15 dnů od doručení rozhodnutí o svém vyloučení písemně navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise. Kontrolní komise je oprávněna zrušit rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám, případně toto rozhodnutí může zrušit i v jiných odůvodněných případech.

Členství ve SDOČR zaniká, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené výborem SDOČR dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn.


Článek IV.
Práva a povinnosti členů SDOČR

1. Každý člen SDOČR uvedený v článku III odst. 1 těchto stanov má právo zejména

 1. účastnit se činnosti SDOČR a být o této činnosti informován,
 2. podávat členské schůzi a výboru SDOČR své návrhy, podněty a připomínky k činnosti SDOČR, účastnit se zasedání členské schůze a požadovat a dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze,
 3. vznášet dotazy orgánům SDOČR a obdržet odpověď na své podání,
 4. volit členy orgánů SDOČR.

2. Každý člen SDOČR má povinnost zejména

 1. respektovat a dodržovat stanovy SDOČR,
 2. v určeném termínu zaplatit členský příspěvek SDOČR pro daný kalendářní rok,
 3. využívat svých možností a schopností ke vzorné prezentaci dechové hudby a SDOČR,
 4. svým příkladem se podílet na vytváření podmínek pro získávání nových členů SDOČR,
 5. informovat výbor SDOČR o všech podstatných změnách, týkajících se jeho orchestru.

3. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.Článek V.
Orgány SDOČR

Orgány SDOČR jsou:

A. Členská schůze

B. Výbor SDOČR

C. Kontrolní komise

A. Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem SDOČR.

2. Členská schůze je svolávána výborem SDOČR nejméně jedenkrát za dva roky.

3. Členskou schůzi svolává výbor SDOČR pozvánkou zaslanou všem členům SDOČR adresovanou podle údajů uvedených v seznamu členů SDOČR a odeslanou nejpozději 30 dnů před jejím konáním. Tato pozvánka se zasílá e-mailem na elektronickou adresu uvedenou členem SDOČR. Pokud člen elektronickou adresu neuvede nebo výslovně sdělí, že žádá o zasílání pozvánek na členskou schůzi poštou, zašle výbor SDOČR tuto pozvánku členovi poštou. Současně výbor SDOČR zveřejní pozvánku na svých webových stránkách. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání členské schůze. Každý člen SDOČR je povinen nejpozději jeden týden před termínem konání členské schůze sdělit, zda se členské schůze zúčastní a uvede jméno svého zástupce.

4. Výbor SDOČR je povinen svolat zasedání členské schůze z podnětu alespoň jedné třetiny členů SDOČR uvedených v článku III odstavci 1 těchto stanov  nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li výbor SDOČR zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení takovéhoto podnětu, je ten kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze na náklady SDOČR sám.

5. Kdo zasedání členské schůze svolal, může jej odvolat nebo odložit stejným způsobem jako bylo svoláno, přičemž se použije ustanovení §250 odst. 2) občanského zákoníku.

6. Prezenci přítomných zajišťuje výbor SDOČR a probíhá v souladu s body 4 a 5 článku III. těchto stanov.

7. Členové SDOČR se účastní členské schůze prostřednictvím svých statutárních orgánů nebo prostřednictvím zástupce určeného podle článku III) odstavce 2) těchto stanov. Za člena SDOČR může na členské schůzi jednat vždy pouze jedna osoba.

8. Jednání členské schůze se mohou vedle členů SDOČR a jeho orgánů bez hlasovacího práva účastnit i výborem přizvaní hosté.

9. Členská schůze je způsobilá platně se usnášet za účasti nejméně jedné čtvrtiny členů spolku. Usnesení přijímá členská schůze většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen SDOČR přítomný na členské schůzi má jeden hlas. Hlasuje se veřejně, nestanoví-li členská schůze jinak.

10. Zasedání členské schůze zahajuje a vede předsedající, kterým je předseda výboru SDOČR nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru SDOČR. Předsedající zejména ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet, poté zajistí volbu zapisovatele a volbu dvou ověřovatelů zápisu, jakož i osob pověřených sčítáním hlasů. Předsedající vede jednání členské schůze tak, jak byl jeho pořad ohlášen, přičemž záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů SDOČR.

11. Z jednání členské schůze SDOČR se sepisuje zápis, jehož správnost potvrzuje svým podpisem předsedající, jakož i zapisovatel a dva ověřovatelé zvolení členskou schůzí. Ze zápisu musí být patrno, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal a jaké další činovníky členská schůze zvolila, jaké usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Vyhotovení zápisu z členské schůze zajistí výbor SDOČR do 30 dnů od ukončení zasedání členské schůze. Každý člen SDOČR může nahlížet do zápisu ze zasedání na základě své žádosti.

12. Ve výlučné působnosti členské schůze SDOČR je:

- projednávat a schvalovat zprávy výboru SDOČR o činnosti a hlavních směrech činnosti SDOČR,
- projednávat a schvalovat zprávy o hospodaření SDOČR,
- projednávat a schvalovat hlavní zásady tvorby a čerpání rozpočtu SDOČR,
- projednávat a schvalovat změny stanov SDOČR,

- hodnotit činnost orgánů SDOČR,
- projednávat a schvalovat zprávu kontrolní komise o hospodaření SDOČR,
- volit a odvolávat členy výboru SDOČR,
- rozhodovat o zrušení SDOČR s likvidací nebo o jeho přeměně.

B. Výbor SDOČR

1. Výbor SDOČR je statutárním orgánem SDOČR. Členy výboru volí členská schůze z řad osob uvedených v článku III odstavci 2) těchto stanov zastupujících osoby uvedené v článku III odstavci 1) těchto stanov.

2. Členství ve výboru SDOČR je čestná funkce a jeho členové mají nárok pouze na úhradu nezbytných nákladů spojených s jejím výkonem, a to z prostředků SDOČR v souladu s platnými předpisy.

3. Výbor SDOČR má vždy lichý počet členů, přičemž počet členů výboru na příslušné funkční období určí členská schůze SDOČR. Výbor SDOČR musí mít nejméně 5 členů. Výbor SDOČR jedná jako kolektivní orgán.

4. Výbor SDOČR odpovídá za svou činnost členské schůzi SDOČR. Výboru SDOČR přísluší vykonávat usnesení členské schůze SDOČR a zajišťovat činnost SDOČR.

5. Výbor SDOČR předkládá členské schůzi SDOČR k projednání zejména:

 1. návrh zprávy o své činnosti,
 2. návrhy změn stanov SDOČR,
 3. návrh hlavních směrů činnosti SDOČR,
 4. hlavní zásady tvorby a čerpání rozpočtu SDOČR.

Funkční období členů výboru SDOČR je dvouleté. Funkce člena výboru SDOČR zaniká volbou nového člena výboru, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení doby jeho funkčního období. Opětovná volba členů výboru SDOČR je možná.

6. Člen výboru SDOČR může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným výboru SDOČR. V případě odstoupení z funkce člena výboru zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití tohoto oznámení výboru SDOČR. V případě, že počet členů výboru SDOČR neklesne pod polovinu, jsou členové výboru oprávněni kooptovat náhradního člena výboru do nejbližšího zasedání členské schůze.

7. Výbor SDOČR volí ze svého středu předsedu výboru SDOČR a místopředsedu výboru SDOČR. Opětovná volba předsedy výboru SDOČR a místopředsedy výboru SDOČR je možná. Výbor SDOČR je oprávněn předsedu výboru a/nebo místopředsedu výboru SDOČR odvolat.

8. Výbor SDOČR zejména:

a. zabezpečuje jako statutární orgán řízení činnosti SDOČR,

b. rozhoduje o přijetí nových členů SDOČR a provádí jejich zápis do seznamu členů SDOČR,

c. provádí výmaz členů SDOČR ze seznamu členů,

d. zajišťuje řádné vedení písemností a účetnictví SDOČR,

e. projednává a schvaluje rozpočet SDOČR,

f. zřizuje jako své poradní orgány dočasné, nebo stálé rady SDOČR (uměleckou, redakční, programovou radu, apod.),

g. navrhuje povinné skladby a jmenuje členy odborných porot soutěží dechové hudby (samostatně, nebo ve spolupráci s třetími osobami),

h. oceňuje vynikající výsledky členů i jednotlivců z řad SDOČR,

i. realizuje další činnosti v souladu s článkem III. těchto stanov,

9. Zasedání výboru SDOČR svolává předseda výboru SDOČR, nebo v případě jeho nečinnosti místopředseda SDOČR, a to dopisem adresovaným členům výboru SDOČR, tak, aby se zasedání konalo nejméně dvakrát během jednoho kalendářního roku. Tato pozvánka se zasílá e-mailem na elektronickou adresu uvedenou členem výboru SDOČR. Pokud člen výboru elektronickou adresu neuvede nebo výslovně sdělí, že žádá o zasílání pozvánek na jednání výboru poštou, zašle předseda výboru SDOČR tuto pozvánku členovi poštou. Výbor SDOČR může rozhodovat i mimo zasedání (per rollam) v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (zejména s využitím e - mailové komunikace).“

10. Výbor SDOČR je schopný se usnášet tehdy, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro platnost usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru SDOČR. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru SDOČR. Hlasuje se veřejně aklamací, nestanoví-li výbor SDOČR jinak.

11. Jednání výboru SDOČR řídí předseda, nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. O průběhu jednání se sepisuje zápis, který potvrzuje svým podpisem předseda výboru (místopředseda výboru) SDOČR a výborem určený zapisovatel.

12. Zasedání výboru SDOČR se mohou účastnit členové kontrolní komise. Jiné osoby se mohou zasedání účastnit, pokud s jejich účastí vysloví výbor SDOČR souhlas.

13. Usnesení výboru SDOČR jsou poskytnuta členům SDOČR, pokud o ně některý z členů požádá.

14. Výbor SDOČR je svým usnesením oprávněn pověřit výkonem svých jednotlivých působností uvedených v tomto článku V. oddílu B odstavci 8 pod písmeny b), c), d) a g) samostatně předsedu výboru SDOČR nebo jiného člena výboru SDOČR. Takto pověřený předseda výboru SDOČR (nebo člen výboru) je povinen vést evidenci svých jednání uskutečněných v rozsahu tohoto pověření a informovat o nich při následujícím jednání výboru. Toto pověření je výbor SDOČR oprávněn kdykoli odvolat. Pověření a jeho odvolání musí být zaznamenáno v zápisu z jednání výboru SDOČR.

C. Kontrolní komise

 1. Členové kontrolní komise SDOČR jsou voleni členskou schůzí SDOČR z řad osob uvedených v článku III odstavci 2 těchto stanov. Členství ve výboru SDOČR je přitom neslučitelné se členstvím v kontrolní komisi SDOČR.
 2. Členství v kontrolní komisi SDOČR je čestná funkce a její členové mají nárok pouze na úhradu nezbytných nákladů spojených s jejím výkonem z prostředků SDOČR v souladu s platnými předpisy.
 3. Kontrolní komise SDOČR má vždy lichý počet členů, a to nejméně tři členy, přičemž počet členů kontrolní komise na příslušné funkční období určí členská schůze. Kontrolní komise SDOČR jedná jako kolektivní orgán.
 4. Kontrolní komise SDOČR vykonává kontrolní činnost vůči výboru SDOČR. O své činnosti předkládá kontrolní komise členské schůzi SDOČR k projednání zejména zprávu o své činnosti, která obsahuje především rozbor hospodaření SDOČR.V rozsahu působnosti kontrolní komise může jí pověřený člen nahlížet do dokladů SDOČR a požadovat od členů výboru SDOČR vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 5. Funkční období členů kontrolní komise SDOČR je dvouleté. Funkce člena kontrolní komise SDOČR zaniká volbou nového člena kontrolní komise, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení doby jeho funkčního období. Opětovná volba členů kontrolní komise je možná.
 6. Člen kontrolní komise může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným kontrolní komisi SDOČR. V případě odstoupení z funkce člena kontrolní komise zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití tohoto oznámení kontrolní komisi SDOČR. V případě, že počet členů kontrolní komise SDOČR neklesne pod polovinu, jsou členové kontrolní komise oprávněni kooptovat náhradního člena kontrolní komise do nejbližšího zasedání členské schůze SDOČR.
 7. Kontrolní komise SDOČR volí ze svého středu předsedu kontrolní komise a místopředsedu kontrolní komise SDOČR. Opětovná volba předsedy kontrolní komise a místopředsedy kontrolní komise SDOČR je možná. Kontrolní komise SDOČR je oprávněna předsedu kontrolní komise a/nebo místopředsedu kontrolní komise SDOČR odvolat.
 8. Jednání kontrolní komise svolává její předseda nebo v případě jeho nečinnosti její místopředseda, a to dopisem adresovaným členům kontrolní komise SDOČR, tak, aby se zasedání této komise konalo nejméně jednou za 6 kalendářních měsíců.
 9. Kontrolní komise je schopna se usnášet tehdy, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pro platnost usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů kontrolní komise SDOČR.
 10. Jednání kontrolní komise SDOČR řídí předseda, nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. O průběhu jednání se sepisuje zápis, který potvrzuje svým podpisem předseda kontrolní komise (místopředseda kontrolní komise) a komisí určený zapisovatel.

 

Článek VI.
Zastupování SDOČR

Svaz dechových orchestrů České republiky, z. s., zastupuje navenek předseda výboru SDOČR, a to samostatně. Při zastoupení SDOČR se písemná jednání podepisují tak, že k názvu Svaz dechových orchestrů České republiky, z. s., připojí svůj podpis předseda výboru.

 

Článek VII.
Majetek a hospodaření SDOČR

1. Hmotný movitý a nemovitý majetek SDOČR, jeho nehmotný majetek, jakož i jeho nemajetková práva musí být řádně evidována a v případě, že tak stanoví jako povinnost obecně závazný právní předpis, musí být též zapsána do veřejného seznamu v souladu s právními předpisy.

2. Finanční prostředky SDOČR musí být řádně vedeny na účtech vybraného peněžního ústavu.

3. Náklady na činnost SDOČR jsou hrazeny z jejího majetku. Činnost SDOČR je realizována s přihlédnutím k reálné výši jmění, vůči třetím osobám je oprávněna se zavazovat pouze do výše svého majetku.

4. Způsob hospodaření SDOČR můžou upravovat vnitřní předpisy, a to tak, aby odpovídaly cílům SDOČR a nebyly v rozporu s právními předpisy.

5. Členové SDOČR neodpovídají a neručí za závazky SDOČR, SDOČR neodpovídá za závazky členů SDOČR.

6. Finančními zdroji SDOČR jsou zejména:

a) členské příspěvky členů SDOČR,

b) příspěvky, dary, odkazy apod. fyzických, či právnických osob,

c) úroky z prostředků SDOČR uložených u peněžních ústavů,

d) výnosy z případné vlastní doplňkové hospodářské (obchodní) činnosti,

e) příspěvky, dotace a jiné příjmy ze státního rozpočtu a z fondů.

7. Veškeré takto získané zdroje jsou majetkem SDOČR a slouží výlučně ke spolkové činnosti včetně správy spolku za účelem naplňování cílů SDOČR.

8. Hospodaření SDOČR se řídí jeho rozpočtem, schváleným výborem SDOČR. Výsledek hospodaření SDOČR projednává a schvaluje členská schůze.


Článek VIII.
Zánik SDOČR a majetkové vypořádání při zániku

1. K zániku SDOČR může dojít na základě rozhodnutí členské schůze SDOČR, popřípadě na základě dalších skutečností, které stanoví zákon.

2. Členská schůze SDOČR může rozhodnout o zrušení SDOČR s likvidací a o současném jmenování likvidátora nebo o přeměně spolku za podmínek, stanovených zákonem.


Článek IX.

Zrušeno

 

Článek X.
Závěrečné ustanovení

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení. Ustanovení článku I. odstavců 1 a 2 těchto stanov a změna názvu spolku s tím spojená však nabývají účinnosti až dnem zápisu tam uvedených údajů do spolkového rejstříku.

Okamžikem účinnosti těchto stanov tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci, pozbývají současně platnosti Stanovy sdružení dechových orchestrů České republiky schválené valnou hromadou Sdružení dechových orchestrů České republiky dne 3. října 1993 ve znění pozdějších změn.

Tyto stanovy budou vyvěšeny na webových stránkách SDOČR a musí být uloženy ve svém úplném znění v sídle SDOČR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovy ve znění schváleném valnou hromadou Sdružení dechových orchestrů České republiky dne 1. 11.  2014 a členskou schůzí Svazu dechových orchestrů České republiky, z.s. dne 3. 11. 2018.